تعداد بازديد :  
تاريخ : سه شنبه هشتم مرداد ۱۳۹۲
گمان مبرید اگرحقی به من پیشنهاد دهید برمن گران آید.یادر پی بزرگ نشان دادن خویشم .زیرا کسی که شنیدن حق،یا عرضه شدن عدالت براو مشکل باشد. عمل کردن به آن دشوارتر خواهد بود.خطبه 216ارسال توسط حسن کاتبی
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۲


رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله فرمودند: همه چشمها روز قیامت گریانند جز سه چشم: چشمی که از ترس خدا بگرید، چشمی که از نامحرم فرونهاده شود، چشمی که در راه خدا (و پاسداری از کیان اسلام) شب زنده دار باشد.ارسال توسط حسن کاتبی
تعداد بازديد :  
تاريخ : یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴

امیرمومنان حضرت علی (ع) فرمودند :

((اسلام یعنی تسلیم اوامر حق بودن ، تسلیم یعنی یقین به وجود خدا ، یقین به خدا یعنی تصدیق دستورهای او ، تصدیق یعنی گردن نهادن به بندگی ، گردن نهادن به بندگی یعنی اقرار همراه انجام تکلیف ،و انجام تکلیف یعنی "عمل".))ارسال توسط حسن کاتبی
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴

پسرم! آن چنان به مردم نزديك نشو كه از دل‏هاى آنان دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى.

امام محمد باقر عليه السلام: در نصايح لقمان به پسرش، اين است كه گفت: اى پسرم! آن چنان [به مردمْ] نزديك نشو كه [از دل‏هاى آنان] دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى. هر موجودى، همنوع خود را دوست مى‌‏دارد و همانا آدميزاد نيز همنوع خود را دوست مى‌‏دارد.

خوبى [يا متاع] خود را جز در برابر مشترىِ آن، نگستران. چنان كه ميان قوچ و گرگ، دوستى و رفاقتى نيست، ميان نيكوكار و بدكار نيز دوستى و رفاقتى نيست. ادامه مطلب...
ارسال توسط حسن کاتبی
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴

پسرم! آن چنان به مردم نزديك نشو كه از دل‏هاى آنان دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى.

امام محمد باقر عليه السلام: در نصايح لقمان به پسرش، اين است كه گفت: اى پسرم! آن چنان [به مردمْ] نزديك نشو كه [از دل‏هاى آنان] دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى. هر موجودى، همنوع خود را دوست مى‌‏دارد و همانا آدميزاد نيز همنوع خود را دوست مى‌‏دارد.

خوبى [يا متاع] خود را جز در برابر مشترىِ آن، نگستران. چنان كه ميان قوچ و گرگ، دوستى و رفاقتى نيست، ميان نيكوكار و بدكار نيز دوستى و رفاقتى نيست. ادامه مطلب...
ارسال توسط حسن کاتبی
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴

پسرم! آن چنان به مردم نزديك نشو كه از دل‏هاى آنان دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى.

امام محمد باقر عليه السلام: در نصايح لقمان به پسرش، اين است كه گفت: اى پسرم! آن چنان [به مردمْ] نزديك نشو كه [از دل‏هاى آنان] دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى. هر موجودى، همنوع خود را دوست مى‌‏دارد و همانا آدميزاد نيز همنوع خود را دوست مى‌‏دارد.

خوبى [يا متاع] خود را جز در برابر مشترىِ آن، نگستران. چنان كه ميان قوچ و گرگ، دوستى و رفاقتى نيست، ميان نيكوكار و بدكار نيز دوستى و رفاقتى نيست. ادامه مطلب...
ارسال توسط حسن کاتبی
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴

پسرم! آن چنان به مردم نزديك نشو كه از دل‏هاى آنان دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى.

امام محمد باقر عليه السلام: در نصايح لقمان به پسرش، اين است كه گفت: اى پسرم! آن چنان [به مردمْ] نزديك نشو كه [از دل‏هاى آنان] دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى. هر موجودى، همنوع خود را دوست مى‌‏دارد و همانا آدميزاد نيز همنوع خود را دوست مى‌‏دارد.

خوبى [يا متاع] خود را جز در برابر مشترىِ آن، نگستران. چنان كه ميان قوچ و گرگ، دوستى و رفاقتى نيست، ميان نيكوكار و بدكار نيز دوستى و رفاقتى نيست. ادامه مطلب...
ارسال توسط حسن کاتبی
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴

پسرم! آن چنان به مردم نزديك نشو كه از دل‏هاى آنان دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى.

امام محمد باقر عليه السلام: در نصايح لقمان به پسرش، اين است كه گفت: اى پسرم! آن چنان [به مردمْ] نزديك نشو كه [از دل‏هاى آنان] دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى. هر موجودى، همنوع خود را دوست مى‌‏دارد و همانا آدميزاد نيز همنوع خود را دوست مى‌‏دارد.

خوبى [يا متاع] خود را جز در برابر مشترىِ آن، نگستران. چنان كه ميان قوچ و گرگ، دوستى و رفاقتى نيست، ميان نيكوكار و بدكار نيز دوستى و رفاقتى نيست. ادامه مطلب...
ارسال توسط حسن کاتبی
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴

پسرم! آن چنان به مردم نزديك نشو كه از دل‏هاى آنان دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى.

امام محمد باقر عليه السلام: در نصايح لقمان به پسرش، اين است كه گفت: اى پسرم! آن چنان [به مردمْ] نزديك نشو كه [از دل‏هاى آنان] دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى. هر موجودى، همنوع خود را دوست مى‌‏دارد و همانا آدميزاد نيز همنوع خود را دوست مى‌‏دارد.

خوبى [يا متاع] خود را جز در برابر مشترىِ آن، نگستران. چنان كه ميان قوچ و گرگ، دوستى و رفاقتى نيست، ميان نيكوكار و بدكار نيز دوستى و رفاقتى نيست. ادامه مطلب...
ارسال توسط حسن کاتبی
تعداد بازديد :  
تاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴

پسرم! آن چنان به مردم نزديك نشو كه از دل‏هاى آنان دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى.

امام محمد باقر عليه السلام: در نصايح لقمان به پسرش، اين است كه گفت: اى پسرم! آن چنان [به مردمْ] نزديك نشو كه [از دل‏هاى آنان] دور شوى و آن چنان دور نشو كه خوار شوى. هر موجودى، همنوع خود را دوست مى‌‏دارد و همانا آدميزاد نيز همنوع خود را دوست مى‌‏دارد.

خوبى [يا متاع] خود را جز در برابر مشترىِ آن، نگستران. چنان كه ميان قوچ و گرگ، دوستى و رفاقتى نيست، ميان نيكوكار و بدكار نيز دوستى و رفاقتى نيست. ادامه مطلب...
ارسال توسط حسن کاتبی